NOB logo  CMAS logo        

 

Dive-Safe is er natuurlijk ook voor die duiker met al een brevet op zak.

Met een eigen vulcompressor die 24/7 door de leden gebruikt kan worden, een prima zwembad met redelijk diep bad, en duikinstructeurs die ook nog veel vervolgopleidingen kunnen en mogen geven is, is Dive-Safe bij uitstek een club voor jou!

SSI, PAdi, Naui of welk brevet dan ook, bij onze NOB duikvereniging vint jij makkelijk aansluiting.

Wat kan je bij een lidmaatschap verwachten? Altijd een buddie, geregeld wat duikactiviveiten, soms een duikreisje, maar ook het volgen van een duikspecialisatie kan binnen de club. Zelf je duikfles kunnen afvullen en automatisch aansluiting hebben bij de NOB is ook een grote plus. Zo ben je ook verzekerd tijdens jou duikactiviteiten. En wanneer je regelmatig duikt, heb je met zelf je duikfles vullen al een voordeel met je lidmaatschap van € 261,80 per jaar. 

Zwembad Binnenzee is in de wintermaanden onze binnenlocatie. Hier binnen hebben wij onze faciliteiten voor onze duikers. Tiijdens de winterperiode kan je prima werken aan je duikskills, conditie of duikopleiding. Maar ook het kunnen uitproberen van je nieuwe duikuitrusting of jezelf voorbereiden op een duikvakantie en werken aan je duikskills is mogelijk.

Ben jij die duiker met al een brevet op zak, neem contact met ons op voor een kennismaking.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy verklaring duikvereniging Dive-Safe Noordwijk


WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden door Dive-Safe verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Het organiseren van de verenigingsdoeleinden.
• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
• Het aanmelden bij de Nederlandse OnderwatersportBond.
• Het verzorgen van (duik) opleidingen.
• Het aanmelden bij Divers Alert Network Europe.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Geboortedatum
• geslacht
• Adres
• Woonplaats
• Brevetten / diploma’s in bezit


VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• Het verzorgen van brevetteringen en diploma’s.
• Het verzorgen van opleidingen en cursussen, zoals de NOB en DAN Europe.
• Het verzorgen van online- lesprogramma’s.
• Het onderbrengen van risicoverzekeringen.
• Het aanmelden van hulpverleningsvrijwilligers bij zwembad BinnenZee.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U kunt ten alle tijden via mijnnob uw persoonsgegevens bij de NOB inzien, wijzigen of afschermen. De NOB en DAN EUROPE hebben een eigen privacy verklaring omtrent uw inschrijving bij deze partijen.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


MINDERJARIGEN
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 


BEWAARTERMIJN
Dive-Safe bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. In het AGV-register op het secretariaat wordt omschreven hoelang , wat en waarvoor gegevens bewaard worden.


BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens Dive-Safe van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze leden en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
• Alle vrijwilligers en/of bestuursleden van Dive-Safe die beschikken over persoonsgegevens van leden, of toegang hebben tot de persoonsgegevens van Dive-Safe leden, dienen bij terugtreding, einde lidmaatschap of ontslag terstond de data van privé-dataopslag te verwijderen of over te dragen aan het bestuur van Dive-Safe.


RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Vertrouwenspersoon bij Dive-Safe

Dive-Safe hanteert t.o.v. sexuele intimidatie de gedragsregels opgesteld door de NOC*NCF.

Ook heeft Dive-Safe sedert een aantal jaren een vertrouwenscontactpersoon waar leden bij terecht kunnen met klachten, vragen of opmerkingen m.b.t. sexuele intimidatie, (machts)misbruik en alle andere misdragingen. In de RIE&E staat bij de vrijwilligerslijst de naam van de vertrouwenscontactpersoon(VCP).

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Aannamenbeleid vrijwilligers en duikinstructeurs

Aspirant vrijwilligers en duikinstructeurs worden eerst voor een persoonlijk intake gesprek uitgenodigd. Ook dienen zij een geldige VOG te overleggen. Daarnaast verlangt Dive-Safe dat zij de gedragsregels en gedragscode van Dive-Safe ondertekenen en naleven.

 

 

Verklaring Omtrent Gedrag

Alle duikinstructeurs en vrijwilligers van Dive-Safe moeten beschikken over een VOG. VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag, simpel gezegd een bewijs van goed gedrag. De VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. Het gedrag van deze specifieke persoon is ‘goedgekeurd’ voor bijvoorbeeld het werken met minderjarigen. Door als duikvereniging een VOG te verlangen van alle instructeurs en vrijwilligers die in zijn/haar functie in aanraking komt met mensen, willen we laten zien dat we de veiligheid van leden serieus nemen. Het verjaringstermijn van een VOG is 4 jaar, dit betekent dat na 4 jaar opnieuw een VOG aangevraagd dient te worden.

Gedragscode vrijwilligers en duikinstructeurs

Veel grenzen in het contact tussen duikinstructeurs, vrijwilligers en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten van de vereniging zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als vereniging voor al onze duikinstructeurs, vrijwilligers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als duikisnstructeur, vrijwilliger of stagiair(e) vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

1. De gedragsregels voor duikinstructeurs en vrijwilligers :

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.

3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.

4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.

5. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.

6. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.

7. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.

8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.

9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.

10.In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, nonverbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld

 

Wat moet het bestuur doen bij grensoverschrijdend gedrag? Klik hier link.

 

Duikvereniging Dive-Safe vindt het leuk om mensen in contact te brengen met de fascinerende duiksport. Dit doen wij bijvoorbeeld door ook  jou op te leiden voor een duikbrevet of natuurlijk door gewoon lekker te gaan duiken! Dive-Safe duikt voornamelijk in Nederland. Wij, en met ons vele andere duikers krijgen vaak de vraag: “ Is duiken in Nederland wel leuk , en je ziet hier onderwater toch niks?”. Dan weten wij natuurlijk wel beter!

Zo heeft men in de Oostvoornse plassen een complete SRV wagen en een volkswagen kever laten afzinken. In Twente bevind zich een echt onderwaterhuis en in het Grevelingenmeer en in de Oosterschelde heeft men zogenaamde reef balls laten afzinken. Reef balls zijn betonnen structuren die een beetje aan bijenkorven doen denken. In de gaten die in de reef balls zitten leven allerlei dieren, zoals kreeften, krabben, garnalen, anemonen en een verscheidenheid aan vissen. Het zicht hier onderwater is niet te vergelijken met bijvoorbeeld Egypte. En toch is hier  heel wat te zien! Dat willen wij trouwens best met jou delen. 

Ook zijn er op veel duiklocaties goede voorzieningen geplaatst, zoals speciale steigers waar je gemakkelijk vanaf duikt en speciale trappen waarmee je weer makkelijk het water uitkomt. En er staan vaak informatieborden over de duikstek en zijn er soms sanitaire voorzieningen.  

   

  

Ben jij nu benieuwd hoe zo'n duikuitrusting nu werkt en hoe het voelt onderwater te kunnen ademen? Dan is een proefles wat voor jou. Zo'n proefles of introductieduik vind in zwembad BinnenZee plaats. Dit gebeurt op een avond. Briefing, theorie en daarna in vol ornaat onderwater.

                 


In mei 2014 zijn naar het nieuwe noordwijkse zwembad Binnenzee verhuisd. Hier beschikken wij over een eigen compressorruimte om onze duikflessen te vullen en de duikuitrustingen op te slaan. Op de eerste verdieping beschikken wij over een droge ruimte waar theorieles kan worden gegeven. Dive-Safe beschikt over complete duikuitrustingen die leden in opleiding in bruikleen krijgen. De oefeningen en trainingen houden wij dinsdagavond van 21.00 tot 22.00 uur in het sportbad. Speciaal voor Dive-Safe is het sportbad 3,80 meter diep gehouden! Ideaal om beginnende leden de fijne kneepjes in het duiken te leren.

 

 

Dive-Safe heeft een aantal ervaren instructeurs. En 3-ster’s duikers, de zgn. Dive Masters, die de instructeurs mogen assisteren. Dive-Safe heeft als visie dat duiken niet gevaarlijk is mits je goed bent opgeleid en je je strikt houd aan alle veiligheidsnormen en regels die je aangeleerd krijgt in je opleiding. Om die redenen geeft Dive-Safe de cursussen alleen aan haar leden. Op een niet commerciële basis. De voordelen hiervan zijn dat de kosten van een duikopleiding aanmerkelijk lager liggen dan bij een commerciële duikschool, en dat onze duikopleiding veel uitgebreider is.

           

De opleiding die wij aanbieden bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte en na afsluiting van de opleiding ontvang je een internationaal erkend duikbrevet.Dive-Safe is lid van de Nederlandse Onderwatersportbond. De NOB geeft internationaal erkende en ISO/EN genormeerde brevetten af. Ook staat op de brevetten het  CMAS logo. De NOB is het Nederlandse CMAS lid. CMAS is de wereld duikbond opgericht door wijlen kapitein Jacques Yves Cousteau.

Ook voor gebrevetteerde duikers.

Uiteraard zijn reeds gebrevetteerde duikers ook van harte welkom bij Dive-Safe. Ongeacht bij welke duikorganisatie zij gebrevetteerd zijn. Dive-Safe heeft als NOB-vereniging ook het scuba4you programma in huis en biedt hier mee opfriscursussen aan. Ook zijn er specialty-cursussen in huis.

  

                       

Wie heeft er op een zonvakantie nooit eens gesnorkeld? Glashelder water waar van alles te zien is. Je herkent thuis op National Geographic of Discovery Channel vaak iets van je vakantie snorkelavontuur. Prachtige koraalriffen, vol kleurige onderwaterflora en fauna. Met een duikbrevet kan ook jij meer genieten van de onderwaterwereld.

Tijdens je vakantie op verre, zonnige bestemmingen zie je vaak van die leuke gebouwtjes. Meestal uit hout opgetrokken,  met tientallen stickers op de ramen en met altijd zo'n typische rode vlag met witte streep voor de deur.

               

Dat is een internationale duikvlag. Het herkenningspunt voor al die duizenden duikers. Daar waar die vlag wappert, is duidelijk een duikcentrum gevestigd. Meestal is het een gezellige drukte om en in het gebouwtje. Staan er vele geelgekleurde duiktanks bij elkaar. Kan je er vaak duikmaterialen en souveniertjes kopen .

    

En soms hoor je het gebrom van de compressor, die de tanks vult, of hoor je het gesis van persluchtapparatuur. Als er al geen duikbootje voor de deur dobbert, dan staat er vaak een stoere pick-up wagen op de stoep. De alles-kunner die de duikers naar de duikstek brengt. Het ziet er soms erg macho-achtig uit.

 

                    

En af en toe lijkt het in zo'n gelegenheid er erg rommelig aan toe te gaan.  Maar dat is slechts schijn. Duiken is ook gebaseerd op een aantal wetten en regeltjes. Duiken is vooral goed kunnen organiseren.

Het meest stoere aan de sport is eigenlijk het moment, wanneer je de stap neemt om de duikschool binnen te stappen. Om eens te kijken wat er zich hier nu allemaal afspeelt. Of om je in te schrijven voor een cursus.  Aan de muren hangen allemaal certificaten. Bewijzen van een hele reeks cursussen. Je zult er in het begin niets van begrijpen, van al die betitelingen zoals open water, CMAS, advanced, dive master, SSI, nitrox, deep diver, EFR, Padi Instructor, wreck diver, NAUI, tech diver. Eigenlijk niet zo vreemd. Want wat hier gedaan wordt, is het beoefenen van de onderwatersport. De onderwatersport, of duiksport, geef het een naam, wordt wereldwijd beoefend door miljoenen mensen. 

Wij zijn daar slechts een paar vertegenwoordigers van. Ook wij zijn ooit geprikkeld door de documentaires van Jacques Y. Cousteau met zijn schip de Calypso, de scenes uit James Bondfilms of door die mede-vakantieganger, die al sportduiker was. Dat jij ook graag zou willen duiken, is dus niet zo vreemd. Wij zullen dat in ieder geval proberen te stimuleren. Naast dat wij jouw duikopleiding verzorgen, zijn we zelf natuurlijk vaak voor ons plezier aan het duiken. Ook besteden wij veel van onze vakantiedagen aan duiktrips naar mooie, warmere bestemmingen. En kunnen jou hier enthousiast alles over vertellen.

 

 

Maar vooral over het duiken in Nederland zullen wij niet snel uitgepraat raken. Je zult er versteld van staan, dat er juist wel wat valt te zien onderwater. En dat het niet perse koud hoeft te zijn. Dat ieder jaargetij in Nederland typische ontdekkingen onderwater prijs geeft. Wij willen jouw alles uitleggen over de verschillende duikcursussen en wat er aan duikmaterialen nodig zijn en welke kosten  er bij komen kijken. Dit doen wij alleen niet in zo'n leuk strandhutje.

Nee, net als bijna alle Nederlandse duikscholen, doen wij dit in het plaatselijke zwembad. En omdat wij een vereniging zijn , en het les geven niet op commerciele basis doen, is er geen duikshop naast ons te vinden. Net zo min als die pick-up wagen en een boot.  Wel hebben we goede relaties met gerenomeerde duikwinkels, waar we zelf ook graag kopen. Rijden we in onze eigen auto's naar de duikstek en gaan we soms mee met charterschepen om bootduiken te maken.

        

Wat wel zo  is, is dat we duikcursussen geven, die opleiden tot een internationaal erkend brevet .Eén waar je op vakantie overal mee terecht kunt. Heb je in Nederland bij ons je brevet gehaald, dan zal je in het buitenland merken, dat ze respectvol over de door jouw genoten opleiding praten. Immers weten de Dive Masters en instructeurs in het verre buitenland heus wel in wat voor een andere omstandigheden de duikopleidingen in Nederland plaats vinden. En dat iemand met een volgens ISO/EN norm gecertificeerd NOB/CMAS brevet een echte hobbyduiker is, die doorgaans veel uren onder water heeft doorgebracht.

Met deze inleiding over onze duiksport hopen wij jou over de streep te hebben getrokken. En dat je ook daadwerkelijk bij ons binnen stapt. Om binnenkort nog te starten met een duikopleiding, zodat waarschijnlijk een lang gekoesterde droom ook voor jouw uitkomt!

steurgarnaal