Nieuws voor de leden

Kijk hier voor het laatste nieuws.

Beste leden, omdat de duiklijst niet echt optimaal functioneert is er gekozen voor een andere opzet.
Er is een Whatsapp groep, genaamd Duik Date, waar iedere duiker zijn geplande duik op kan plaatsen.
Leden van de groep kunnen via deze weg zich aanmelden. Wanneer er een van onze instructeurs
meeduiken, zal er EHBO en zuurstofkit aanwezig zijn. Ook kunnen er eventueel brevet of
opleidingsduiken via deze groep aangemeld worden aan de instructeurs.
De recreatieve duiken, afgesproken via de Duik Date groep, vallen buiten de officiele
georganiseerde verenigingsduiken en het Dive-Safe bestuur benadrukt dat er
geheel onder de eigen verantwoordelijkheid dan ook gedoken wordt.

Het lidmaatschap bij Dive-Safe wordt ieder jaar automatisch verlengt. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden. Zie art. 6 lid 3 van de statuten.

                          

Met andere woorden, indien je besluit om geen lid meer van Dive-Safe te willen zijn, moet je uiterlijk voor 1 november van het lopende verenigingsjaar dit schriftelijk of per mail kenbaar maken aan de secretaris. Hierna is het niet meer mogelijk het lidmaatschap voor het nieuwe verenigingsjaar te beeindigen, en is het lid voor het nieuwe verenigingsjaar contributie verschuldigt. Ook blijft het lid in het nieuwe verenigingsjaar ingeschreven als lid van de Nederlandse Onderwatersportbond en zal hij/zij  gedurende dat jaar het glossy magazine Onderwatersport blijven ontvangen,  en collectief bij de NOB verzekerd zijn.