Begin januari heeft Dive-Safe wederom een aantal proefduikers in het bad gehad. Enkele zijn zo enthousiast geworden dat er direct gestart is met een 1 ster duikopleiding voor vier cursisten. Natuurlijk is er nog een enkel plekje vrij voor diegene die een duikbrevet willen behalen dit jaar.

Zondag 12 december 2015 heeft ons lid Albert Dekker zijn diploma twee ster duikinstructeur in ontvangst genomen. Dit gebeurden tijdens het Duikfestival '15 in Slijk-Ewijk. Namens Dive-Safe was het bestuur hierbij aanwezig. Albert gefeliciteerd!

 

 

In januari 2016 gaat de cursus volgelaatsmasker van start. Minimaal twee ster duiker of gelijkwaardig? Wellicht is dit een leuke specialisatiebrevet. Kijk op de NOB web wat de cursus inhoud. Heb je interesse neem contact op met ons.

Wij zijn donderdag 11 juni 2015 te gast geweest bij de Koninklijke Marine. Na de ontvangst met koffie en koek in AC Den Helder Witte Raaf werd er eerst een bezoek gebracht aan zr.Ms De Ruyter. Werkelijk het hele schip werd bezichtigd. Daarna was het al snel tijd voor de beroemde KM nasilunch. Waar we voor kwamen was natuurlijk het duiken bij defensie. Bij de Defensie Duikgroep kregen we een rondleiding bij de duikmedische groep. De deco behandelkamer kon ook worden bekeken. Hierna was er een rondleiding bij duikers van het Korps Mariniers. Ook werd het marine duikmuseum bezocht. Hier vooral veel oude duikmaterialen, pakken en duikelmen. En een enorme hoeveelheid onschadelijk gemaakt wapentuig uit de laatste honderd jaar denk. Na afloop konden we inschepen voor een rondvaart door de marinehaven. 

Dit zeer leuke uitje werd georganiseerd door Albert Dekker. Voor zijn opleiding twee ster duikinstructeur moest hij een evenement organiseren. Een evenement waar iedereen zeer over was te spreken.

 

In het kader van de nationale duikweek '15 kunnen mensen die ooit een duikbrevet hebben behaald een opfrisduikje maken. Met een Padi, CMAS, IADS,  SSI brevet op zak ben je bij ons welkom om een opfrisduik te maken. Natuurlijk hopen wij dat je het zo leuk vindt dat je zelfs een vervolgcursus gaat overwegen.  Mail ons voor meer info. Afbeeldingsresultaat voor duikweek 2015

 

Dive-Safe hanteert t.o.v. sexuele intimidatie de gedragsregels opgesteld door de NOC*NCF.

Ook heeft Dive-Safe sedert een aantal jaren een vertrouwenspersoon waar leden bij terecht kunnen met klachten, vragen of opmerkingen m.b.t. sexuele intimidatie, (machts)misbruik en alle andere misdragingen. In de RIE&E staat bij de vrijwilligerslijst de naam en contactpersoon(VCP).

 De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.